Kompletny przewodnik, z którym odbudujemy cywilizację – recenzja i kod zniżkowy

Tytuł: The Book. The Ultimate Guide to Rebuilding a Civilization
Pomysłodawcy: Vsevolod Batischev, Timur Kadyrov
Autor: zbiorowy (wszystkie osoby biorące udział w projekcie)
Ilustracje: Lev Kaplan,  Oksana Alexeevskaya, Tatyana Konokhova, Irina Vinnik, Marina Rudko, Gleb Konsulov, Olga Khodchenko, Marina Kupkina, Yaroslava Bogorodskaya, Sergey Vorobyev, Victor Zaburdayev
Wydawnictwo: Hungry Minds
Rok wydania: 2023
Objętość: prawie jak encyklopedia!
Dla kogo: dla samodzielnych w czytaniu
Ocena ogólna: wybitna

Trudno pisać o ludziach, nie pisząc o ich odkryciach, chęci ciągłego doskonalenia się, naprawienia, ułatwiania i poszukiwania satysfakcji. ,,This is our gift and our curse (…)” – piszą twórcy książki, o której opowiadam w tej recenzji – to jest nasz dar i nasza klątwa. 

Read in English below

Nie da się jednak przejść obojętnie obok wynalazków, które na przestrzeni lat zostały wymyślone i wdrożone w obieg. Dzięki nim, świat jest piękniejszy. Może czasami nieco bardziej skomplikowany, ale jednocześnie różnorodny i ciekawszy.

Wyobraźcie sobie jednak, że w naszej przyszłości coś się wydarza. Los splata się w ten sposób, że tracimy wszystko to, co zostało już wymyślone. Musimy zacząć od zera. Jak się za to zabrać? O czym nie wolno nam zapomnieć?

Kompletny przewodnik, z którym odbudujemy cywilizację

,,The Book. The Ultimate Guide to Rebuilding a Civilization” to niezwykła pozycja, która ukazała się nakładem Hungry Minds, amerykańskiej oficyny, która nie chodzi na kompromisy. Wielki format, ponad 400 stron drukowanych na papierze o podwyższonej gramaturze, płócienna oprawa z uszlachetnieniami – i przede wszystkim kilkanaście osób, które od 2020 roku z ogromnym zaangażowaniem pracowały nad tym, aby osiągnąć ten finalny efekt.

Projekt książki rozbił bank na kickstarter.com (strony ze zbiórkami dla twórców, nasz zbliżony krajowy odpowiednik to zrzutka.pl). W ,,The Book” uwierzyło prawie 21 200 osób i wsparło twórców niemal 2,5 milionami dolarów. Obecnie książka jest dostępna tylko w języku angielskim oraz włoskim. Na tę pierwszą wersją na końcu tej recenzji mam dla Was ładną zniżkę.

Najbardziej trafiona oraz uniwersalna książka na prezent

Często piszecie do mnie z pytaniem o książkę na prezent, której na pewno obdarowany jeszcze nie ma, a do której będzie mógł wracać przez całe życie. ,,The Book. The Ultimate Guide to Rebuilding a Civilization” jest dokładnie tego rodzaju lekturą. A że w języku angielskim? To dodatkowa motywacja do jego nauki!

Popularnonaukowa pozycja zawiera w pigułce wiedzę z takich dziedzin jak np. społeczeństwo, przemysł, medycyna, muzyka, jedzenie, zwierzęta, budownictwo, elektryczność, narzędzia.

Z jej pomocą dowiecie się m.in.:

 • jak sprawdzić czy roślina jest jadalna czy też nie,
 • jak zbudować prosty dom,
 • jak włożyć złamaną rękę w gips,
 • kiedy uprawiać rośliny, które pomogą aby przetrwać,
 • jak zajmować się zwierzętami gospodarskimi,
 • jak upiec chleb,
 • jak dmuchać szkło,
 • jak zbudować most, 
 • jak kumulować wodę,
 • jak zbudować generator prądu,
 • jak nauczyć się nawigować na morzu,
 • jak zbudować prasę hydrauliczną,
 • jak działa telefon, radio, telegraf,
 • czym jest sztuka i co jest w niej ważne,
 • i wiele, wiele więcej.

Książka, z której powinno uczyć się w szkołach

I pewnie, wiele z tych zagadnień jest poruszonych zdawkowo, bardzo ogólnie. Trudno jednak, żeby zagłębiać się w każdym temat na poziomie eksperckim. Mnie jednak mimo wszystko ciężko pozbyć się wrażenia, że z ,,The Book. The Ultimate Guide to Rebuilding a Civilization” naprawdę można byłoby… odbudować cywilizację (a przynajmniej stworzyć do tego solidne fundamenty!).

Z tego też powodu uważam tę książkę za wartościowe źródło, które mogłoby być wykorzystywane do nauki w szkołach. Taki przedmiot – wiedza o cywilizacji, byłby czymś niezwykle wartościowym. Sama nauczyłam się z tej lektury rzeczy, o których wcześniej nie miałam pojęcia. (Dla porządku może warto wspomnieć, że w środku znajdziecie 2 (słownie: dwie) rozkładówki, które nie są bezpośrednio dedykowane dzieciom: jak sposób działania prezerwatywy oraz seks-zabawki. W mojej opinii jednak zostały one pokazane w bardzo subtelny i niegorszący sposób.)

Wrażenia końcowe z książki

,,The Book. The Ultimate Guide to Rebuilding a Civilization” to pozycja, którą będę pokazywać wszystkim odwiedzającym mnie przyjaciołom i rodzinie (mili, przygotujcie się!). To naprawdę wyjątkowy przykład, kiedy literatura inspiruje, poszerza horyzonty, zachwyca i uszczęśliwia.

Choć jej cena jest uzasadniona, ale raczej wyższa niż za standardową książkę, mam dla Was rabat. Działa on tylko do końca lutego. Z kodem: JULITABOOK10 otrzymujecie 10% zniżki (to dużo, zaufajcie mi!), do wykorzystania tylko TUTAJ Miłej zabawy z ,,The BOOK”!

in English:

It’s hard to write about people without mentioning their discoveries, the desire for continuous improvement, repair, facilitation, and the pursuit of satisfaction. „This is our gift and our curse (…)” – write the creators of the book I’m discussing in this review.

However, it’s impossible to ignore the inventions that have been devised and implemented over the years. Thanks to them, the world is more beautiful. It may sometimes be a bit more complicated, but at the same time, it’s diverse and interesting.

Imagine, that something happens in our future. Fate intertwines in such a way that we lose everything that has already been invented. We have to start from scratch. How to go about it? What must we not forget?

A Complete Guide to Rebuilding a Civilization

„The Book. The Ultimate Guide to Rebuilding a Civilization” is an extraordinary title that was published by Hungry Minds, an American publishing house that doesn’t compromise. Large format, over 400 pages printed on high-grammage paper, cloth binding with embellishments – and most importantly, a dozen people who, since 2020, have worked tirelessly to achieve this final effect.

The book’s project broke the bank on kickstarter.com (a fundraising site for creators, our similar polish equivalent is zrzutka.pl). „The Book” gained the belief of nearly 21,200 people and supported the creators with almost 2.5 million dollars. Currently, the book is available only in English and Italian. At the end of this review, I have a nice discount for you on the first version.

The Most Accurate and Universal Book for a Gift

You often write to me asking about a book for a gift that the friend surely doesn’t have yet, and to which they will be able to return throughout their life. „The Book. The Ultimate Guide to Rebuilding a Civilization” is exactly this kind of that.

This popular science position contains a capsule of knowledge from fields such as society, industry, medicine, music, food, animals, construction, electricity, tools.

With its help, you will learn, among other things:

 • how to check whether a plant is edible or not,
 • how to build a simple house,
 • how to put a broken arm in a cast,
 • when to grow plants that will help to survive,
 • how to take care of farm animals,
 • how to bake bread,
 • how to blow glass,
 • how to build a bridge,
 • how to accumulate water,
 • how to build a power generator,
 • how to learn to navigate at sea,
 • how to build a hydraulic press,
 • how a phone, radio, telegraph works,
 • what art is and what is important in it,
 • and much, much more.

A Book That Should Be Taught in Schools

And surely, many of these issues are touched on briefly, very generally. However, it’s difficult to delve into each topic at an expert level. Nonetheless, I can’t shake the feeling that with „The Book. The Ultimate Guide to Rebuilding a Civilization,” one could really… rebuild civilization (or at least create solid foundations for it!).

For this reason, I consider this book to be a valuable source that could be used for learning in schools. Such a subject – knowledge of civilization, would be something extremely valuable. I myself have learned from this reading things I had no idea about before. (For the record, it’s worth mentioning that inside you will find 2 (in words: two) spreads that are not directly dedicated to children: how a condom works and sex toys. In my opinion, however, they have been shown in a very subtle and non-offensive way.)

Final Impressions of the Book

„The Book. The Ultimate Guide to Rebuilding a Civilization” is a title I will be showing to all friends and family visiting me (dear ones, get ready!). It’s a really exceptional example when literature inspires, broadens horizons, delights, and makes happy.

Although its price is justified, it’s rather higher than for a standard book, I have a discount for you. It works only until the end of February. With the code: JULITABOOK10, you get a 10% discount (it’s a lot, trust me!), to be used only HERE . Have fun with „The BOOK”!

Poprzedni wpis
Czasami szczęśliwi rodzice mieszkają oddzielnie – recenzja
Następny wpis
Roryk. Nieśmiały detektyw. Tajemnica zamku Wiewiórzec – recenzja patronatu
Tags: +10, +100, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18, 2023, blog książkowy, cywilizacja, Gleb Konsulov, Hungry Minds, Irina Vinnik, książka na prezent, książki na prezent, Lev Kaplan, Marina Kupkina, Marina Rudko, Oksana Alexeevskaya, Olga Khodchenko, osiągnięcia cywilizacji, recenzent książek, recenzje książek, Sergey Vorobyev, Tatyana Konokhova, The Book. The Ultimate Guide to Rebuilding a Civilization, Timur Kadyrov, Victor Zaburdayev, Vsevolod Batischev, wydawnictwo Hungry Minds, wynalazki, Yaroslava Bogorodskaya

6 komentarzy. Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.

Moja autorska książka

Pisz recenzje z Bajkochłonką!

Moja autorska książka

Pisz recenzje z Bajkochłonką!

O BAJKOCHŁONCE

Julita Pasikowska-Klica

Moja miłość do książek zrodziła się zanim jeszcze nauczyłam się czytać. Zapach świeżego druku
i szeleszczące kartki pełne przygód były dla mnie tajemnicą, którą chciałam jak najszybciej odkryć.

Na co dzień sięgam po różne tytuły, ale to właśnie bajki mają w mojej biblioteczce miejsce szczególne.

Możesz dowiedzieć się więcej klikając w zakładkę o mnie!

Zapisz się do newslettera Bajkochłonki!

Moja autorska książka

Pisz recenzje z Bajkochłonką!

Losowa recenzja