I. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi cyklicznego oraz okazjonalnego dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
 • Operatorem Usługi jest Bajkochłonka, czyli Julita Pasikowska-Klica posiadająca jednoosobową działalność gospodarczą Agencja Kreatywna Julita Pasikowska-Klica z siedzibą w Warszawie przy ul. Małej 1/19, 03-423, NIP: 2220910917, REGON: 380123260, (dalej również jako Operator Usługi).
 • Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem urządzenia typu komputer/smartfon/tablet/laptop wyposażonego w standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarkę internetową.

II. Przedmiot usługi

 • Usługa Newsletter polega na cyklicznym oraz okazjonalnym przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez Operatora Usługi oraz podmiotów z nim współpracujących produktów i usług, aktualnych promocjach, informacji o publikowanych na stronie recenzjach oraz innych informacji dotyczących Operatora Usługi oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.
 • Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
 • Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Usługi umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 • Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

III. Warunki korzystania

 • Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 • Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba (zwana dalej Użytkownikiem), która na stronie internetowej w domenie bajkochlonka.pl w części dotyczącej Newsletter poda co najmniej swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk – „Zapisz się” lub „Zapisz mnie” lub przycisk o tożsamym znaczeniu. Kliknięcie wskazanego przycisku jest wyraźnym działaniem przyzwalającym na przesyłanie informacji handlowej oraz edukacyjnej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Następnie do Użytkownika jest przesyłana wiadomość elektroniczna z linkiem do potwierdzenia rejestracji. Potwierdzenie rejestracji przez Użytkownika stanowi zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Usługi umowy o korzystanie z usługi Newsletter na warunkach określonych w Regulaminie. Po potwierdzeniu rejestracji następuje uruchomienie usługi Newsletter.
 • Użytkownik korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania cudzych danych bez zgody osób uprawnionych.
 • Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.
 • Wiadomości otrzymywane przez Użytkownika dotyczące aktualnych akcji promocyjnych zawierają informację o aktualnej obniżonej cenie towarów objętych promocją oraz najniższej ich cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed rozpoczęciem akcji promocyjnej.

IV. Czas trwania usługi

 • Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przesyłanie na jego adres mailowy przez Operatora Usługi wiadomości zawierających informacje marketingowe, w szczególności o ofercie Operatora Usługi oraz podmiotów z nim współpracujących.
 • Osoba korzystająca z usługi Newsletter może wycofać swoją zgodę za pomocą w jednej z poniżej wskazanych form:
  • skorzystanie w linku rezygnacji z Newslettera, dostępnym w każdej przekazywanej od Operatora Usługi wiadomości,
  • skierowaniu zgłoszenia o rezygnacji z usługi Newsletter na adres kontakt@bajkochlonka.pl
  • skierowanie pisemnego oświadczenia na podany wyżej adres korespondencyjny Operatora Usługi.
 • Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter w każdej chwili, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
 • Operator Usługi po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody Użytkownika zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia ze swojej bazy danych adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

V. Dane osobowe

 • Operator Usługi jest administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem: kontakt@bajkochlonka.pl
 • Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (w tym informowania o produktach i usługach dostępnych w ofercie).
 • Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na monitorowanie swoich zachowań na serwisie serwisach (cookies analityczne) będziemy również starać się dostarczać informacje dopasowane do Twoich potrzeb i doskonalić obsługę w serwisie.
 • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Operatora na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust.1a Rodo. Zgoda na przetwarzanie danych w celu otrzymywania Newslettera może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych, które miało miejsce do momentu jej wycofania.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi Newsletter.
 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione osób zgłaszających reklamacje mogą być przetwarzane w drodze powierzenia przez podmioty świadczące na rzecz administratora hosting usług IT oraz firmom wspierającym nas w prowadzeniu działań marketingowych, w tym wysyłce Newslettera.
 • Co do zasady nie mamy intencji przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, przy czym ze względu na wsparcie procesu przez rozwiązania informatyczne zewnętrznych dostawców wykorzystujących rozwiązania chmurowe, w szczególności, może dochodzić do takiego przekazania. W takim przypadku przed przekazaniem danych upewniamy się, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z art. 45 lub 46 RODO lub dostępna była Twoja zgoda na takie przekazywanie.
 • Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu (w szczególności w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym w celu przesłania oferty dopasowanej do Użytkownika) oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. Przed wniesieniem skargi Administrator rekomenduje jednak rozważenie uprzedniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych (kontakt@bajkochlonka.pl). W celu skorzystania z praw należy skontaktować się z Organizatorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

VI. Reklamacje i informacje końcowe

 • Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać na adres mailowy kontakt@bajkochlonka.pl lub w formie pisemnej pocztą bezpośrednio na adres korespondencyjny Operatora Usługi.
 • W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 • Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • Operator Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie https://bajkochlonka.pl/regulamin-zapisu-do-newslettera/ wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Operatora Usługi, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie wskazanej w zdaniu poprzednim zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych już przez Użytkowników oraz nie będą pogarszać warunków usługi Newsletter. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://bajkochlonka.pl/regulamin-zapisu-do-newslettera/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Użytkownikowi Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.