Star Wars Unlimited – przedpremierowa recenzja TCG

Tytuł: Star Wars: Unlimited
Wydawnictwo: Fantasy Flight Games, (Rebel)
Rok wydania: 2024

Liczba graczy:  dla 2 osób
Dla kogo: dla samodzielnych w czytaniu
Ocena ogólna: wybitna

Przeczytacie tutaj o grze, która na plecach każdego, kto tylko słyszy hasło: Star Wars, wywoła natychmiastowy dreszcz ekscytacji. Co tam dreszcz! Całą eksplozję ekstazy!

Text in English below.

,,Star Wars: Unlimited” jest bowiem zupełnie nowym projektem, który narodził się w stajni Fantasy Flight Games, utożsamianej z takimi franczyzami jak m.in.: ,,Władca pierścienia” J.R.R. Tolkiena, ,,Pieść lodu i ognia” George’a R.R. Martina czy też Twilight Imperium i Arkham Horror Files. Trudno o wzbudzające większe emocje tytuły.

Czym jest TCG?

Premiera ,,Star Wars: Unlimited” została zapowiedziana na wiosnę 2024 roku. Miałam przyjemność przetestować zestaw startowy z akcesoriami premium, zanim trafił on do oficjalnej sprzedaży. Nim podzielę się jednak wrażeniami, zacznę od absolutnych podstaw (no, może pomijając samo uniwersum Star Wars – zakładam, że jeżeli tutaj jesteś, dobrze wiesz kim jest Luke Skywalker).

TCG, czy też CCG, czyli kolekcjonerskie gry karciane to nie tylko forma rozrywki, ale również pasja, która łączy wiele osób na całym świecie. Budowanie własnej talii kart, która różni się od innych poziomem zaawansowania, dodatkowymi bonusami czy stopniem dostępności, można nawet nazwać formą sztuki.

Jednym z najpopularniejszych przykładów CCG jest chociażby ,,Magic: The Gathering” (MTG), które zadebiutowało w 1993 roku i do dziś cieszy się ogromną popularnością wśród graczy w każdym wieku. Innymi godnymi uwagi tytułami są ,,Yu-Gi-Oh!” Czy też ,,Pokémon Trading Card Game”, które również zgromadziły na całym świecie ogromne społeczności fanów i kolekcjonerów. Czy ,,Star Wars Unlimited” ma szansę im dorównać?

Zasady Star Wars Unlimited – jak grać?

Są ku temu mocne argumenty. Najważniejszym jest samo uniwersum, które od dziesiątek lat wyłącznie poszerza grono zainteresowanych nim osób. To dobra podstawa, żeby zaangażować się również w kolekcjonowanie oraz późniejsze pojedynki karciane. A jak wypadają zasady ,,Star Wars Unlimited”?

Jeszcze na długo przed ustaloną premierą, twórcy obiecywali fanom przejrzyste i proste zasady, ale jednocześnie zapewniające dobrą, nienużącą grę. W dużym skrócie można powiedzieć, że to pojedynek między dobrym, a złym charakterem, opierający się przede wszystkim na wspólnym atakowaniu bazy i na dominujących cechach dostępnych jednostek.

Aby rozpocząć grę, należy dysponować co najmniej 50-kartową talią. Karty w ,,Star Wars Unlimited” dzielą się na:

 • karty jednostki,
 • karty wydarzeń,
 • karty ulepszeń.

Gra składa się z serii rund; te z kolei tworzone są przez fazy akcji oraz przegrupowania. W pierwszych atakujesz bazę przeciwnika zagrywając karty ze swojej ręki – w drugiej, dobierasz karty, gromadzisz zasoby oraz przygotowujesz swoje jednostki do kolejnego starcia.

Rozpoczęcie przygody ze Star Wars Unlimited – co jest potrzebne?

Załączona do ,,Star Wars: Unlimited – Spark of Rebellion – Two-Player Starter” instrukcja zawiera rzeczywiście dość czytelny opis podstawowych zasad. Co więcej, plakaty (maty) z wizerunkami przywódców pozwalają (szczególnie początkowym graczom) na jeszcze lepsze zrozumienie panujących reguł oraz szybkie wdrożenie się w rozgrywkę.

No właśnie, ale co zawiera ten wspomniany starter, który na bardzo podstawowym poziomie, umożliwia rozpoczęcie zabawy i jednocześnie przygody z karcianką? Opakowanie składa się na:

 • 2 gotowe do gry talie, czyli 110 kart, przeznaczonych dla dwóch osób,
 • 40 papierowych żetonów i znaczników (do tego wątku powracam w dalszej części artykułu),
 • instrukcję (bardziej zaawansowane reguły znajdziecie pod tym linkiem: Star Wars Unlimited. Comprehensive Rules),
 • 2 wspomniane plakaty/maty (moim zdaniem nadają się tylko dla początkujących graczy, warto jednak jak najszybciej zainwestować w porządne maty antypoślizgowe z gumy, dedykowane dla tej gry),
 • 2 składane pudełka na talie.

Czy warto inwestować w Deck Poda?

Wspomniane w ostatnim podpunkcie pudełka nie będą Wam potrzebne, jeżeli zdecydujecie się na któryś z wielu wariantów dedykowanych Deck Podów. Ja dostałam do przetestowania podwójny deck pod w kolorze białym i czarnym, z bardzo subtelną, wytłoczoną ikoną heroizmu (te ikony są zresztą istotną częścią samego uniwersum). Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem jego wykonania.

Pomijając fakt, że wybrałabym dokładnie ten wariant, bo nie dość, że trafia on po prostu perfekcyjnie w mój gust, to zawiera kasetkę z miejscem do przechowywania np. karty przywódcy, rozwijane, magnetyczne skrzydełka oraz ukrytą w nich przestrzeń na kartę bazy. Z dwóch stron ma także wysuwane szuflady – idealne do przechowywania tokenów.

Matowe wykończenie, uszlachetnienia srebrną folią oraz teksturowane, nawiązujące do uniwersum obicie tego double deck poda jest strzałem w dziesiątkę. Podobnym strzałem są Star Wars Unlimited Art Sleeves, czyli koszulki z wizerunkami Luca oraz Lorda Vadera. Moim zdaniem to element obowiązkowy dla kolekcjonerów.

Znaczenie tokenów premieum Star Wars Unlimited – czy warto?

I podobnie ma się rzecz z tokenami. Przede wszystkim nie tyle warto, o ile trzeba w nie zainwestować. Te bowiem dostępne w wersji ,,Star Wars: Unlimited – Spark of Rebellion – Two-Player Starte”, są papierowe, bardzo cienkie i prawdopodobnie nie przetrwają zbyt długo w dobrej kondycji. Akrylowe tokeny premium z jednej strony  są więc gwarancją wytrzymałości, ale trudno też pominąć ich aspekt estetyczny. One po prostu bardzo dobrze się prezentują.

W opakowaniu znajdziecie (wypisuję, bo nigdzie indziej nie znalazłam takich informacji, a może ktoś skorzysta):

 • 2x żeton wskazujący zużytą epicką akcję przywódcy (ten pomarańczowy),
 • 4x żeton tarczy (niebieski),
 • 5x żeton przypomnienia (fioletowy),
 • 5x żeton doświadczenia (zielony),
 • 1x żeton gracza prowadzącego (największy, czarny),
 • 16x modyfikatorów (w różnych kombinacjach),
 • 22x żetony obrażeń (o wartościach 1,5 i 10).

Ogólne wrażenia

Wokół ,,Star Wars Unlimited” głośno zaczęło się robić na długo przed tym, zanim ogłoszono oficjalną premierę karcianki. Po spędzonych kilku godzinach na rozgrywkach, otwarciu kilku boosterów i przeprowadzeniu kilku bardzo ciekawych rozmów z fanami uniwersum, mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że zamieszanie wokół niej dopiero się zaczyna.

Gra nawet na podstawowym poziomie oferuje ciekawe wydarzenia, możliwość planowania oraz wpływania na losy rozgrywki. Można tutaj się wykazać swoją przenikliwością umysłu, a poświęcając czas na wyszukiwanie kolejnych kart do kolekcji – stać się prawdziwym, niepokonanym mistrzem.

Jedyny minus? Póki co karcianka dostępna jest tylko w języku angielskim, więc jego znajomość na dość zaawansowanym poziomie będzie wymagana.

The Force will be with you!

Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie: Star Wars Unlimited


English version:

Here you will read about a game that causes an immediate thrill of excitement in anyone who hears the phrase: Star Wars. Not just a thrill, but a whole explosion of ecstasy! „Star Wars: Unlimited” is a brand new project born from the stable of Fantasy Flight Games, associated with franchises such as J.R.R. Tolkien’s „The Lord of the Rings,” George R.R. Martin’s „A Song of Ice and Fire,” Twilight Imperium, and Arkham Horror Files. It’s hard to find more emotionally charged titles.

What is TCG?

The premiere of „Star Wars: Unlimited” has been announced for spring 2024. I had the pleasure of testing the starter set with premium accessories before it goes on official sale. But before I share my impressions, let’s start with the absolute basics (well, maybe skipping the Star Wars universe itself – I assume that if you’re here, you know well who Luke Skywalker is).

TCG, or CCG, stands for Collectible Card Games, which are not only a form of entertainment but also a passion that connects many people around the world. Building your own deck of cards, which differ in level of advancement, additional bonuses, or degree of availability, can even be called a form of art.

One of the most popular examples of CCG is „Magic: The Gathering” (MTG), which debuted in 1993 and continues to be hugely popular among players of all ages to this day. Other noteworthy titles include „Yu-Gi-Oh!” and „Pokémon Trading Card Game,” which have also gathered huge communities of fans and collectors worldwide. Does „Star Wars Unlimited” have a chance to match them?

Star Wars Unlimited rules – how to play?

There are strong arguments for it. The most important is the universe itself, which has only expanded its fan base over decades. It’s a good foundation to get involved in collecting and later in card duels.

What are the rules of „Star Wars Unlimited” like? Long before the set premiere date, the creators promised fans clear and simple rules, but ensuring a good, engaging game. In short, it’s a duel between good and evil characters, primarily based on attacking the base, relying on the dominant traits of available units.
To start the game, you need to have at least a 50-card deck. Cards in „Star Wars Unlimited” are divided into:

 • Unit cards,
 • Event cards,
 • Upgrade cards.

The game consists of a series of rounds; these, in turn, are created by action phases and regrouping. In the first one, you attack the opponent’s base by playing cards from your hand – in the second, you draw cards, gather resources, and prepare your units for the next clash.

Starting your adventure with Star Wars Unlimited – what do you need?

The instruction included in „Star Wars: Unlimited – Spark of Rebellion – Two-Player Starter” contains a fairly clear description of the basic rules. Moreover, posters with the images of leaders allow (especially beginner players) to better understand the rules and quickly get into the gameplay.

So, what does this mentioned starter contain, which at a very basic level, allows you to start having fun and at the same time embark on an adventure with the card game? The package consists of:

 • 2 ready-to-play decks, i.e., 110 cards, intended for two people,
 • 40 paper tokens and markers (I’ll return to this topic later in the article),
 • The instruction (you can find more advanced rules at this link: Star Wars Unlimited. Comprehensive Rules),
 • 2 mentioned posters/mats (in my opinion, they are only for beginner players, but it’s worth investing in proper non-slip rubber mats dedicated to this game as soon as possible),
 • 2 foldable deck boxes.

Is it worth investing in a Deck Pod?

The boxes mentioned in the last point won’t be needed if you decide on one of the many variants of dedicated Deck Pods. I got to test the double deck pod in white and black, with a very subtle, embossed icon of heroism (these icons are, after all, an important part of this universe). I must admit, I’m very impressed by its quality.

Aside from the fact that I would choose exactly this variant because it simply fits my taste perfectly, it includes a case with space for storing, for example, a leader card, unfolding magnetic wings, and a hidden space in them for a base card. On both sides, it also has sliding drawers – perfect for storing tokens.

The matte finish, embellishments with silver foil, and textured covering related to the universe of this double deck pod hit the mark. Similarly, Star Wars Unlimited Art Sleeves, i.e., sleeves with images of Luke and Lord Vader, are a hit. In my opinion, this is a mandatory element for collectors.

The significance of premium tokens – is it worth it?

And similarly, with the tokens. First of all, it’s not just worth it, but necessary. Those available in the version „Star Wars: Unlimited – Spark of Rebellion – Two-Player Starter” are paper, very thin, and likely won’t last too long in good condition. Acrylic premium tokens, on the one hand, are a guarantee of durability, but it’s also hard to overlook their aesthetic aspect. They simply look very good.

In the package, you will find (I’m listing because I haven’t found such information anywhere else, and maybe someone will benefit):

 • 2x token indicating a used epic leader action (the orange one),
 • 4x shield token (blue),
 • 5x reminder token (purple),
 • 5x experience token (green),
 • 1x leading player token (the largest, black),
 • 16x modifiers (in various combinations),
 • 22x damage tokens (with values of 1,5, and 10).

Overall impressions

„Star Wars Unlimited” began to generate buzz long before the official launch of the card game was announced. After spending a few hours on matches, opening several boosters, and having several very interesting conversations with fans of the universe, I can say with full responsibility that the excitement around it is just beginning.

Even at the basic level, the game offers interesting events, the possibility of planning, and influencing the course of the game. Here, you can demonstrate your sharpness of mind, but also by dedicating time to searching for more cards for the collection – become a true, unbeatable master.

The Force will be with you!

Poprzedni wpis
10 sekretów szczęścia – recenzja przedpremierowa
Następny wpis
Książę w cukierni – recenzja książki artystycznej
Tags: +100, +13, +14, +15, +16, +17, +18, 2024, CCG, Fantasy Flight Games, gra Gwiezdne Wojny, gra kolekcjonerska, gry premium, Gwiezdne Wojny, karcianka, kolekcjonerskie gry karciane, Rebel, recenzent gier, recenzja gry karcianej, recenzja przedpremierowa, Star Wars, Star Wars Unlimited, TCG, Zasady Star Wars Unlimited

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.

Moja autorska książka

Pisz recenzje z Bajkochłonką!

Moja autorska książka

Pisz recenzje z Bajkochłonką!

O BAJKOCHŁONCE

Julita Pasikowska-Klica

Moja miłość do książek zrodziła się zanim jeszcze nauczyłam się czytać. Zapach świeżego druku
i szeleszczące kartki pełne przygód były dla mnie tajemnicą, którą chciałam jak najszybciej odkryć.

Na co dzień sięgam po różne tytuły, ale to właśnie bajki mają w mojej biblioteczce miejsce szczególne.

Możesz dowiedzieć się więcej klikając w zakładkę o mnie!

Zapisz się do newslettera Bajkochłonki!

Moja autorska książka

Pisz recenzje z Bajkochłonką!

Losowa recenzja